۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه


آن قدر با آتش دل ساختم تا سوختم

بي تو اي آرام جان يا ساختم يا سوختم

۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه


اي رشك ماه و مشتري

با ما و پنهان چون پري

خوش خوش كشانم مي بري

آخر نگويي تا كجا؟

۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه


من غرق گناهم

تو عذر گناهي

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه


من كه اسير خيال توام

تشنه جام وصال توام

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه


هنوز ديده به ديدارت آرزومند است

۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه


از پي ديدن رخت، همچو صبا فتاده ام

خانه به خانه، در به در

كوچه به كوچه، كو به كو

۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

گر مريد راه عشقي فكر بدنامي مكن

۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

هر روز در آيينه جادويي خورشيد

چون مينگرم

او همه، من

من، همه اويم

۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبهابرو و چشم و خال تو

صيد نموده مرغ دل

۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه


سينه كرده‌ام بستر تا بر آن بياسايي