۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه


آن قدر با آتش دل ساختم تا سوختم

بي تو اي آرام جان يا ساختم يا سوختم

۱ نظر: